บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

เขยไต้หวันทำเอง

บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
388/31-32 ชิคดิสทริคท์ ราม53 ซอยรามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-935-3926
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 09.00 - 18.00น
ktktour@hotmail.com

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเชียงราย – เชียงใหม่ 6 วัน 5 คืน

ทัวร์ในประเทศ แอ่วเชียงราย – เชียงใหม่ 6 วัน 5 คืน
17,900฿
ราคาเริ่มต้น
6 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Thai Smile Airway
สายการบิน

วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำ นางนอน - ชุมชนบ้านผาหมี - พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – ดอยแม่สลอง
พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติศีรี – ไร่ชาอู่หลง - เชียงใหม่ - วัดอุโมงค์ – บ้านข้างวัด – วัดป่าดาราภิรมย์  
สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ดอยสุเทพ

 

KTK-315-100

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – เชียงราย - วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำ นางนอน - ชุมชนบ้านผาหมี
 • 07.30

  ทุกท่านพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาร์เตอร์สายการบินไทย (เคาร์เตอร์ C) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่าน

 • 08.30

  ออกเดินทางสู่ จังหวัดเชียงราย โดย สายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE130

 • 10.05

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย รถโค้ชให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ท่าน นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำ นางนอน เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ ยาวถึง 7 กิโลเมตร เชื่อว่าเป็นถ้ำที่มีความยาวมากที่สุดในประเทศไทย

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านกาแฟผาหมี ร้านอาหารอาข่าแห่งแรกของบ้านผาหมี โดยเจ้าของร้านเป็นผู้บุกเบิกการท่องเที่ยวชุมชนผาหมี

 • 13.00

  เดินทางสู่ ชุมชนบ้านผาหมี ชุมชนเล็กๆ ใน อำเภอแม่สาย ให้ท่านสัมผัสกับวิถีชีวิตในชุมชน ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของทุ่งข้าว และสวนผลไม้ ให้ความรู้สึกเหมือนย้อนเวลา กลับไปในอดีต 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหาร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก Sann Hotel  

วันที่ 2 เชียงราย – พระตำหนักดอยตุง – สวนแม่ฟ้าหลวง – ดอยแม่สลอง
 • 07.00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก นำท่านขึ้นชม พระตำหนักดอยตุง ซึ่งเคยเป็นพระตำหนักของสมเด็จย่าที่ทรงเคยประทับ พระตำหนักเป็นการปลูกสร้างแบบศิลปะร่วมระหว่างล้านนากับสวิตเซอร์แลนด์ ภายในพระตำหนักจะมีดอกไม้เมืองหนาวตกแต่งไว้อย่างสวยงาม นำท่านเที่ยวชม สวนแม่ฟ้าหลวง เป็นสวนดอกไม้เมืองหนาวในหุบเขาและยังได้รับรางวัลระดับโลก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2535 เดิมมีพื้นที่ 12 ไร่ 

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

 • 13.00

  นำท่านเดินทางสู่ ดอยแม่สลอง เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนชาวจีนฮ่อ แห่งกองพล 93 ที่ตั้งหลักแหล่งบนดอยแห่งนี้มานาน ปัจจุบันชุมชนชาวจีนบนดอยแม่สลอง มีชื่อว่า หมู่บ้านสันติคีรี ตั้งอยู่ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล เฉลี่ย 1,200 ม. มีทัศนียภาพที่สวยงามและอากาศเย็นสบายตลอดปี รายได้หลักส่วนมากมาจากการปลูกชาอู่หลง

 • เย็น

  รับประทานอาหารยูหนาน ณ ห้องอาหาร หลังอาหารนำท่านเข้าสู่ที่พัก Mae Salong Villa

วันที่ 3 พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติศีรี – ไร่ชาอู่หลง - เชียงใหม่
 • 07:00

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสู่ พระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดที่ระดับความสูง 1,500 ม. สร้างแล้วเสร็จเมื่อราวปี พ.ศ.2539 เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จย่า
  จากนั้นนำท่านชม ไร่ชาอู่หลง ชาเป็นพืชเศรษฐกิจของบ้านสันติคีรี ในพื้นที่ปลูกหลายพันไร่ มีต้นชามากกว่า 2 ล้านต้น

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวซอย

 • 13.00

  หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านเดินทางไปยัง จ.เชียงใหม่ นำท่านเข้าสู่ที่พัก Lavana Hotel

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของที่พัก

วันที่ 4 วัดอุโมงค์ – บ้านข้างวัด – วัดป่าดาราภิรมย์
 • 07:00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 08.00

  นำท่านเดินทางสู่ วัดอุโมงค์ โบราณสถานที่อยู่คู่เมืองเชียงใหม่ ให้ท่านได้เดินลอดอุโมงค์ใต้พระเจดีย์ ที่มีอายุ 700ปี จากนั้นไม่ไกลจากวัดนำท่านชมบรรยากาศบ้านๆ ณ เชียงใหม่ โครงการ “บ้านข้างวัด” เป็นคอมมูนิตี้มอลล์สไตล์พื้นเมือง

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารตูลู่ นำท่านเดินทางสู่ วัดป่าดาราภิรมย์ อีกสถานที่หนึ่ง ที่ใช้ใน การถ่ายทำละคร "เพลิงพระนาง" ออกอากาศทางช่อง 7 วัดพระอารามหลวงชั้นตรี มีอายุมากกว่า100ปี 

 • เย็น

  รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารพูนเพชร หลังอาหารเข้าสู่ที่พัก Lavana Hotel

วันที่ 5 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ – ดอยสุเทพ
 • 07:00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก

 • 08.00

  นำท่านสู่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสถานที่อนุรักษ์และรวบรวมพรรณไม้วงศ์สกุลต่างๆ โดยจัดปลูกให้สอดคล้องกับธรรมชาติมากที่สุดโดย ทั้งทางเดินลอยฟ้าบนยอดไม้ กลุ่มอาคารเรือนกระจกบนยอดเขา ที่จะได้เพลิดเพลินไปกับการชมสวนดอกไม้และพันธุ์ไม้นานาชนิด ถือว่าเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ศึกษาธรรมชาติที่น่าลองแวะมา

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูอาหารพื้นเมือง ณ ห้องอาหาร นำท่านกราบสักการะ วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นปูชนียสถานคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ นักท่องเที่ยวซึ่งเดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่จะต้องขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุกันทุกคน

  จากนั้นให้ท่านอิสระท่องเที่ยวชมความงามยามค่ำคืนของเมืองเชียงใหม่

วันที่ 6 อิสระท่องเที่ยว – กรุงเทพ
 • 08:00

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก อิสระท่องเที่ยว หรือพักผ่อนตามอัธยาศัย

 • 12.00

  รับประทานอาหารกลางวัน เมนูข้าวซอย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

 • 16.55

  เหินฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Smile Airways เที่ยวบินที่ WE165                                                                 

 • 18.20

  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ.....

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจร ไป-กลับ (ตามกรุ๊ป)
 • ค่ารถนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าที่พักและอาหารตามรายการ (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันภัยจากอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขและข้อกำหนดตามที่ระบุในกรมธรรม์)
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
 • ค่าทิปทีมงานไกด์และคนขับรถ 600บาท/ท่าน/ทริปการเดินทาง
 • รายการท่องเที่ยวทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
 • หากท่านไม่ได้เดินทางท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะ ท่านไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 • ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 • การจัดที่นั่งบนรถบัสขึ้นอยู่กับลำดับการจอง และถือเป็นสิทธิ์ขาดของทางบริษัทในการบริหารจัดการ
 • เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

โปรแกรมทัวร์แนะนำ