บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

เขยไต้หวันทำเอง

บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
388/31-32 ชิคดิสทริคท์ ราม53 ซอยรามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-935-3926
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 09.00 - 18.00น
ktktour@hotmail.com

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ SWITZERLAND 7 วัน 4 คืน
44,990฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Cathay Pacific Airways
สายการบิน

ซูริค – กรุงเบิร์น – ชมเมืองเก่า – หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ –บ่อหมีแห่งเบิร์น – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโดว์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ – องค์กรสหประชาชาติ – ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก เจนีวา – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค – แทสช์ – นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – แทสช์ แทสช์ – เวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – ย่านเมืองเก่า – อินเทอลาเก้น – ชมเมือง หรือช้อปปิ้งนาฬิกาสวิสและของที่ระลึก – เอนเกลเบิร์ก

KTK-315-107

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง
 • 14.30

  คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ M

                             ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 

 • 17.30

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 708

 • 21.30

  ถึง ฮ่องกง  แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 00.05

  ออกเดินทางสู่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ CX 383

วันที่ 2 ซูริค – กรุงเบิร์น – ชมเมืองเก่า – หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ –บ่อหมีแห่งเบิร์น – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโดว์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ – องค์กรสหประชาชาติ – ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก
 • 06.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว

                             นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) ระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 25 นาที เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1191 ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์  

  จากนั้นนำท่าน ชมย่านเมืองเก่า ตั้งแต่ในสมัยยุคกลางที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง และชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณซึทกลอกเกอ (Zytglogge) หรือหอนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง ถูกสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น แล้วนำท่านชม บ่อหมีแห่งเบิร์น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองและยังเป็นตราแผ่นดินหรือสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

  นำท่านเดินทางสู่ เจนีวา ระยะทางประมาณ 159 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 55 นาที  เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวา และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร

  จากนั้นนำท่านชม น้ำพุเจ็ทโดว์ (Jet d'Eau) น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง ซึ่งเปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์ของเจนีวา

                             และนำท่านชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมริมทะเลสาบเจนีวา และถ่ายภาพกับ  นาฬิกาดอกไม้ (L’horloge fleurie) ตั้งอยู่ทางเข้าสวน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1955

  นำท่าน ถ่ายรุปกับมหาวิหารเซนต์ปิแอร์ (St. Pierre Cathedral) เป็นวิหารนิกายโปรเตสแตนต์

                             ที่มีความสำคัญมากของเจนีวา และเป็นแหล่งมรดกที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

                             จากนั้นนำท่าน ชมบริเวณด้านหน้า องค์การสหประชาชาติ  (United Nations หรือ Palais des Nations) องค์กรหลักของมนุษยชาติที่ให้ความร่วมมือกันในเรื่องต่างๆระหว่างประเทศ และชม ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก (Broken Chair) สร้างขึ้นจากไม้ 5.5 ตัน มีความสูง 12 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทำเหมืองแร่ที่ดินและระเบิด รวมถึงสงคราม

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารเย็น

วันที่ 3 เจนีวา – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค – แทสช์ – นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – แทสช์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า.

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ โลซานน์ (Lausanne) ระยะทางประมาณ 63.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ

                             55 นาที เมืองริมทะเลสาบเลอม็อง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคกลาง และยังคงความงดงามมาจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อปวงชนชาวไทย 

  จากนั้นนท่าน ผ่านชมมหาวิทยาลัยโลซาน (Université de Lausanne) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1537 เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาของราชสกุลมหิดล โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงศึกษาทางด้านวิชาเคมี, รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาด้านนิติศาสตร์ และรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์

  จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Thai Pavilion) สร้างขึ้นในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมกับความพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ จัดสร้างโดยรัฐบาลไทย โดยมีสมเด็จพระเทพฯ

  จากนั้นนำท่านชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค (Musée Olympique) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของกีฬาต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ และการเริ่มต้นจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคครั้งแรก

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

  นำท่านเดินทางสู่ แทสช์ (Täsch) ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 10 นาที เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของเซอร์แมท   จากนั้นนำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท (Zermatt) หนึ่งในเมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่กลางหุบเขาซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ

   

 • ค่ำ

               อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน

                            ได้เวลาสมควร   นำท่านนั่งรถไฟกลับสู่ แทสช์

วันที่ 4 แทสช์ – เวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – ย่านเมืองเก่า – อินเทอลาเก้น – ชมเมือง หรือช้อปปิ้งนาฬิกาสวิสและของที่ระลึก – เอนเกลเบิร์ก
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เวเว่ย์ (Vevey)  อยู่ในรัฐโว ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวทุกฤดู จึงได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” และเป็นเมืองที่ตั้งของเนสท์เล่ (Nestlé) ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย   จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับส้อมยักษ์ (The Fork) มีความสูง 8 เมตร ปักอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมือง และถ่ายภาพกับ รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น (Chaplin Statue) นักแสดงตลกดาราฮอลลีวู้ดที่มีชื่อเสียงก้องโลก

 • กลางวัน

  อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

  นำท่านเดินทางสู่ อินเทอลาเก้น (Interlaken) ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน และทะเลสาบบรีนซ์ จึงมีความงดงามและ มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้อยากมาสัมผัสเมืองแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชม สัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของเมืองที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และทะเลสาบ ของเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ 

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ เอนเกลเบิร์ก (Engelberg)

วันที่ 5 เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – เพลิดเพลินกับการสัมผัสและเล่นหิมะบนลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก –ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ - ย่านเมืองเก่าซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมุนได้ 360 องศา ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้แบบโดยรอบทิศทาง 360 องศาเลยทีเดียว ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ที่มีความสูง 3,238 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี หนึ่งในเทือกเขาที่เป็นแหล่งสกียอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ ชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Cave) ที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ ให้ท่านได้ชมหรือเดินข้าม สะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ที่มีความยาวประมาณ 100 เมตร และความสูงห่างจากพื้นประมาณ 500 เมตร

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

  พร้อมบริการเมนู ฟองดูว์ อาหารประจำชาติของสวิสนำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากยอดเขาสู่ เอนเกลเบิร์ก

                            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) ระยะทางประมาณ 35.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์     จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเสียสละ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังพระราชวังตุย เลอรีย์ ของฝรั่งเศส

                            จากนั้นนำท่าน ผ่านชมสะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำรอยส์ มีอายุมากกว่า 600 ปี เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงใช้งานได้อยู่

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 6 ซูริค – ท่าอากาศยานซูริค
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

                             นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริค เพื่อเตรียมตัวกลับสู่ ประเทศไทย

 • 13.30

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 382

วันที่ 7 ฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ
 • 07.05

  เดินทางถึง ฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 09.30

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 755

 • 11.30

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ ……..

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน )
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)

 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) จากประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยบรรยายข้อมูลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 30 ก.ก.)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 4,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) ท่านละ 60 ฟรังค์สวิส ตลอดทริป

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ