บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

เขยไต้หวันทำเอง

บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
388/31-32 ชิคดิสทริคท์ ราม53 ซอยรามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-935-3926
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 09.00 - 18.00น
ktktour@hotmail.com

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK)

ทัวร์ยุโรป ฝรั่งเศส ลักเซมเบิร์ก เยอรมนี เนเธอร์แลนด์ 8 วัน 5 คืน (EK)
49,900฿
ราคาเริ่มต้น
8 วัน 5 คืน
การเดินทาง
Emirates
สายการบิน

ปารีส , หอไอเฟล , ลักเซมเบิร์ก , ไฮเดลเบิร์ก , ล่องเรือบาโตมุช แฟรงก์เฟิร์ต , โคโลญ , อัมสเตอร์ดัม , ล่องเรือหลังคากระจก , จัตุรัสดัมสแควร์ เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF , จัตุรัสโรเมอร์ , ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น , OUTLET หมู่บ้านกังหันลม , พระราชวังแวร์ซาย , อัมสเตอร์ดัม

KTK-315-104

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • 17.30

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 9 เคาน์เตอร์ T

                             โดยสายการบินเอมิเรตส์

 • 20.35

  ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 373

                             คณะเดินทางวันที่ 11 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.05 น. และถึงดูไบ เวลา 00.50 น.

วันที่ 2 ดูไบ – ปารีส – ประตูชัย - หอไอเฟล – ล่องเรือบาโตมุช - ช้อปปิ้ง
 • 00.50

  ถึง สนามบินดูไบ  รอเปลี่ยนเครื่อง

 • 03.20

  ออกเดินทางสู่ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 71

                             คณะเดินทางวันที่ 28 มี.ค. 63 เป็นต้นไป

 • 08.00

  ถึง สนามบินถึง ท่าอากาศยานชาร์ล เดอ โกล ประเทศฝรั่งเศส นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  ท่านเดินทางสู่ มหานครปารีส (Paris) มหานครอันยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก เป็นเมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศส (France) ดินเเดนแห่งแฟชั่นและน้ำหอม เมืองที่ติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก จากนั้นนำท่านผ่านชมลานประวัติศาสตร์จัตุรัสคองคอร์ด (Place de la Concorde) ลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมารีอังตัวเน็ตต์ อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศของฝรั่งเศส    

                             จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ถนนสายโรแมนติก ชองป์เอลิเซ่ (Champs Elysees) ถนนสายยาวที่มีชื่อเสียงที่สุดของปารีสและเป็นต้นแบบถนนราชดำเนิน อิสระให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งแหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมดังมากมาย ซึ่งมีเรียงรายอยู่ตลอดทาง พร้อมชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย (Arc de Triumphe) อนุสรณ์สถานที่สำคัญของปารีส ได้รับการยอมรับให้เป็นประตูชัยที่ยิ่งใหญ่เป็นอันดับสองของโลก รวมทั้งยังมีความละเอียดอ่อนในการออกแบบสถาปัตยกรรมสไตล์ศิลปะนีโอคลาสสิก โดยเฉพาะรูปแกะสลักลอยที่นับเป็นผลงานชั้นยอดจากศิลปินชั้นเยี่ยม ที่มีเล่าเหตุการณ์การปฏิวัติและจักรวรรดิฝรั่งเศสผ่านผลงานศิลปะรอบๆประตูรอบ 4 ทิศ

                             จากนั้นนำท่าน ถ่ายภาพเป็นสุดประทับใจกับหอไอเฟล (Tour Eiffel) หอคอยโครงสร้างเหล็กประติมากรรมเหล็กขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี หลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมของฝรั่งเศสและเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งงาน World Fair ปี ค.ศ.1889 สัญลักษณ์ที่โดดเด่นสูงตระหง่านคู่นครปารีส ที่บริเวณจัตุรัสทรอคาเดโร่ หอไอเฟลเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศสที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลก ทั้งยังเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอีกด้วย   จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์กลางการช้อปปิ้ง

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน 

 • บ่าย

   จากนั้นนำท่าน ล่องเรือบาโตมุช (Bateaux Mouches River Cruise) ไปตามแม่น้ำแซนที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่านมหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ

  จากนั้นอิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ (Galleries Lafayette) หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของสวิสจากร้าน Bucherer ร้านดังของสวิส

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 3 ปารีส – พระราชวังแวร์ซาย - ลักเซมเบิร์ก
 • เช้า

  -

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองแวร์ซาย  จากนั้นนำท่านเข้าชมความงดงามของพระราชวังแวร์ซาย (Versailles Palace) อันยิ่งใหญ่ (มีไกด์ท้องถิ่นบรรยายในพระราชวัง) ที่สร้างขึ้นตามพระราชประสงค์ของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ภายในตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการ ทั้งจิตรกรรมฝาผนัง รูปปั้น รูปแกะสลักและเครื่องเรือน ซึ่งเป็นการใช้เงินอย่างมหาศาล พาท่านชมห้องต่างๆของพระราชวัง

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน 

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ กรุงลักเซมเบิร์ก (Luxembourg) ประเทศลักเซมเบิร์ก นครรัฐที่มีพื้นที่ขนาดเล็กที่สุดแห่งหนึ่งของยุโรป (2,586 ตร.กม.) ชมย่านเมืองเก่าแห่งลักเซมเบิร์ก เมืองแห่งแกรนด์ดยุค ชมสะพานสมัยโรมัน โบสถ์โนเตรอะดาม ประติมากรรมสำริดของแกรนด์ดัชเชส ชาร์ล็อตต์  ศาลาว่าการเมือง พระราชวังที่ประทับของแกรนด์ดยุค ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองที่บ้านเรือนตั้งเรียงรายอยู่ในแนวหุบเขาดูสวยงามยิ่ง

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ

วันที่ 4 ลักเซมเบิร์ก – ไฮเดลเบิร์ก – เข้าชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก – แฟรงก์เฟิร์ต - จัตุรัสโรเมอร์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg) เป็นเมืองที่สุดแสนโรแมนติก ตั้งอยู่บริเวณฝั่งแม่น้ำเน็กคาร์ (Neckar River) อดีตเมืองศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญของเยอรมัน เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์ก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของเยอรมัน

  จากนั้นนำเข้า ชมปราสาทไฮเดลเบิร์ก (Heidelberg Castle) ที่สร้างขึ้นอยู่บนเชิงเขาเหนือแม่น้ำเน็กคาร์ ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองได้โดยรอบ โดยตัวปราสาทสร้างด้วยหินทรายสีแดงซึ่งมีอายุกว่า 900 ปี ชมประตูคืนเดียว (Elisabeth’s Gate) ที่สร้างขึ้นโดยคำสั่งของพระเจ้าเฟเดอริก ที่สร้างเพื่อเป็นของขวัญวันเกิดแด่ พระมเหสี อลิซาเบธ ซึ่งสร้างเสร็จภายในคืนเดียว จากนั้นชมถังไวน์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีความจุถึง 220,000 ลิตร

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ นครแฟรงก์เฟิร์ต (Frankfurt) ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและพาณิชย์ที่สำคัญของเยอรมนี รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการธนาคารการเงินและการค้าหุ้นที่สำคัญของประเทศ 

                            จากนั้นนำท่านเดินเที่ยว ชมจัตุรัสโรเมอร์ (Romerberg) ซึ่งเป็นจัตุรัสที่เก่าแก่ที่สุดในเมือง ด้านข้างก็คือ The Romer หรือ Frankfurt City Hall หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์ มีเวลาให้ท่านเดินเล่นย่านถนน ZEIL ที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่ 5 แฟรงก์เฟิร์ต – OUTLET – มหาวิหารโคโลญ – โคโลญ
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ McArthurGlen Designer Outlet Roermond ให้เวลาท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้า

                             แบรนด์เนมมากมา

 • กลางวัน

  อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโคโลญ (Cologne) เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์ และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะ และอุตสาหกรรม ทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ นำเที่ยวชมตัวเมืองโคโลญ เมืองเก่าสมัยโรมันเรืองอำนาจ

                             จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารโคโลญ (Cologne Cathedral) โดยเริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ และ สร้างเสร็จในปี 1880 มหาวิหารโคโลญเป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่ 6 โคโลญ – ล่องเรือหมู่บ้านกีธูร์น – หมู่บ้านกังหันลม – จัตุรัสดัมสแควร์
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกีธูร์น (Giethoorn Village) หมู่บ้านเล็กๆ ของชาวดัตช์ในเมืองกีธูร์น

                          ประเทศเนเธอร์แลนด์    จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมหมู่บ้านกีธูร์น ที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งเนเธอร์แลนด์” นั่นก็เพราะว่าหมู่บ้านแห่งนี้ “ไม่มีถนน” มีเพียงแต่คลองที่ใช้สัญจรไปมารอบหมู่บ้าน การเดินทางหลักๆ โดยเรือ และทางเท้าเล็กๆ ลัดเลาะรอบคูคลองที่ให้คนเดิน

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลมซานสคันส์ (Zaanse Schans) อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับ

                             กังหันลม สัญลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของชาวดัตช์ และชมการสาธิตวิธีการผลิตรองเท้าไม้ของชาวดัตช์ที่ใช้ใส่ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพต่างๆพร้อมเชิญเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัม (Amsterdam) เมืองแห่งแสงสี และอิสรเสรีภาพ

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 7 อัมสเตอร์ดัม – ล่องเรือหลังคากระจก – เทศกาลดอกไม้ KEUKENHOF (ระหว่างวันที่ 21 มี.ค. - 10 พ.ค. 63) - สนามบิน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                            จากนั้นนำท่าน ชมเมืองอัมสเตอร์ดัม โดยการล่องเรือหลังคากระจก ลัดเลี้ยวเข้าตามลำคลอง สัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ รวมทั้งสภาพบ้านเรือนเก่าแก่อันงดงามสืบทอดมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 และทัศนียภาพของบ้านเรือนอันสวยงามอย่างมีเอกลักษณ์ นำเข้าชมสถาบันสอนการเจียระไนเพชรที่มีชื่อเสียงท่านจะได้สัมผัสและเรียนรู้พื้นฐานในการดูและการเจียระไนเพชรในรูปแบบต่างๆ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน 

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองลิเซ่ (Lisse) เข้าชมเทศกาลดอกไม้ที่สวนเคอเคนฮอฟ (Keukenhof) มีพื้นที่

                             กว่า 200 ไร่ ให้เวลาท่านอิสระเดินเล่นตามอัธยาศัยกับการชื่นชมความสวยงามของดอกไม้นานาพันธุ์หลากสี ที่ท่านชื่นชอบและประทับใจ เพลิดเพลินกับหมู่มวลของดอกทิวลิป หลากหลายสีสันและไม้ดอกนานาพันธุ์ที่บานสะพรั่งอยู่ในสวนสวยและเรือนกระจก

 • 17.30

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบินสคิปโพล เพื่อให้ท่านมีเวลาในการทำคืนภาษี (Tax Refund) และอิสระเลือกซื้อสินค้าในร้านค้าปลอดภาษีภายในสนามบิน

 • 22.00

  ออกเดินทางกลับสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 150

                              คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 21.50 น. และถึงดูไบ เวลา 06.30 น.

วันที่ 8 ดูไบ – กรุงเทพฯ
 • 07.45

  เดินทางถึง สนามบินดูไบ เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

 • 09.40

  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372

                             คณะเดินทางตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค. 63 เป็นต้นไป ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. และถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น.

                             คณะเดินทางเดือน ก.ค. 63 เป็นต้นไป เดินทางถึงกรุงเทพฯ เวลา 19.15 น.

 • 18.40

  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดิภาพ …………..

เงื่อนไข

 1. ตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่ เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

                       ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

                       ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

                       ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

                      เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

                      เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

                      เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

                      **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **

                      [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกิน           จากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก. และสัมภาระมากกว่า 2 ชิ้น ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจาก       โรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าประเทศเยอรมนี (ผู้เดินทางชำระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
 6. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (16 ยูโร)
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (24 ยูโร)

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ