บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

เขยไต้หวันทำเอง

บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
388/31-32 ชิคดิสทริคท์ ราม53 ซอยรามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-935-3926
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 09.00 - 18.00น
ktktour@hotmail.com

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย โครเอเชีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย โครเอเชีย อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน (TG)
55,900฿
ราคาเริ่มต้น
10 วัน 7 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

ถนนสายวงแหวน , เวียนนา , ซาเกรบ , อุทยานแห่งชาติพลิตวิตเซ่ เกาะเวนิส , มิลาน , ล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า , ยอดเขาทิตลิส , ลูเซิร์น แอมฟิเธียร์เตอร์ , ล่องเรือทะเลสาปการ์ด้า

KTK-315-103

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 กรุงเทพฯ
 • 20.30

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทย ประตู 2

                             แถว D  พบเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 กรุงเทพฯ – เวียนนา – ถนนสายวงแหวน – กราซ
 • 01.30

  ออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา โดยเที่ยวบินที่ TG 936

 • 07.00

  ถึง สนามบินเวทชาท กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง  

                             จากนั้นพาท่าน ชมถนนสายวงแหวน (Ringstrasse) ที่แวดล้อมไปด้วยอาคารอันงดงามสถาปัตยกรรมเก่าแก่

                             จากนั้นนำท่าน ผ่านชมโรงละครโอเปร่า ที่สร้างขึ้นในระหว่างปีค.ศ.1863-1869 แต่ตัวอาคารได้ถูกทำลายไปในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 และเปิดใหม่อีกครั้งในปีค.ศ.1955,  จากนั้นนำท่าน ผ่านพระราชวังฮอฟเบิร์ก (Hofburg Palace) ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารที่เคยเป็นที่ประทับของราชสำนักฮัปสบูร์ก มาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 13 จนถึงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20    จากนั้นนำท่าน แวะถ่ายรูปที่สวนสาธารณะสตัดต์ปาร์ค (Stadtpark) เป็นสวนขนาดใหญ่มีพื้นที่กว่า 65,000 ตร.ม. เป็นสวนสาธารณะประจำเมืองเวียนนา ภายในสวนร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ แล้วยังมีรูปปั้นนักดนตรีเอกของโลกที่มีชื่อเสียงมากมาย ชาวเวียนนานิยมมาเที่ยวพักผ่อนและยังใช้เป็นที่ออกกำลังกายอีกด้วย  จากนั้นนำท่าน ชมบริเวณรอบนอกโบสถ์สเตเฟ่นส์ (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนา ซึ่งพระเจ้าคาร์ลที่ 6 โปรดให้สร้างขึ้นในปีค.ศ.1713 เพื่อเป็นการแก้บนต่อความทุกข์ยากของประชาชน     จากนั้นเชิญ ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องแก้วสวาร็อฟสกี้ หรือสินค้านานาชนิด อาทิเช่น Louis Vitton, Gucci, ร้านนาฬิกา Bucherer, สินค้าเสื้อแฟชั่นวัยรุ่นทันสมัย เช่น Zara, H&M ฯ9ฯ และสินค้าของฝาก เช่น ช๊อคโกแลตโมสาร์ท ในย่านถนนคาร์นท์เนอร์ (Karntnerstrabe) ใจกลางกรุงเวียนนา

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองกราซ (Graz) เมืองสวยของออสเตรีย ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเมืองหลวงแห่งศิลปวัฒนธรรมแห่งยุโรป และเป็นเมืองใหญ่อันดับสอง ของประเทศออสเตรีย  ในอดีตเมืองกราซเป็นเมืองหน้าด่านที่มีป้อมปราการอันแข็งแกร่งไว้ป้องกันการรุกรานจากพวกเติร์ก กราซตั้งอยู่ริมแม่น้ำ เมอร์ เป็นศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมต่างๆจากทุกสมัย

 • ค่ำ

              รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

วันที่ 3 กราซ – ซาเกรบ – อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาเกรบ (Zagreb) เมืองหลวงของโครเอเชีย ดินแดนแห่งทะเลเอเดรียติค ซึ่งมีความเก่าแก่แฝงด้วยเสน่ห์และมนต์ขลัง ซาเกรบเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรมและเจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 11       จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปกับมหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen Cathedral) ซึ่งมียอดแหลมทรงกลวยคู่บนยอดวิหารตกแต่งอย่างงดงาม มหาวิหารนี้ก็ได้รับการบูรณะใหม่อีกหลายครั้ง

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมือง

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี้มีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าและพื้นน้ำครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร มีทะเลสาบสีเธอร์คอยซ์ถึง 16 แห่งที่มีความงดงามแตกต่างกัน

 • ค่ำ

               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

วันที่ 4 อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ – โอพาเทีย
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                            จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (Plitvice National Park) ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ อุทยานนี้มีพื้นที่ประมาณ 29,482 เฮคเตอร์ หรือประมาณ 295 ตารางกิโลเมตร โดย 223 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่ป่าและพื้นน้ำครอบคลุมประมาณ 2.17 ตารางกิโลเมตร

  จากนั้นนำท่านเข้า ชมความงามของอุทยาน Lower Lake โดยล่องเรือข้ามทะเลสาบ Jezero Kozjak  ***ในกรณีที่ทะเลสาบเป็นน้ำแข็งจนไม่สามารถล่องเรือได้ ทางบริษัทคืนเงินท่านละ 5ยูโร***  ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งนี้ อีกทั้งยังเป็นทะเลสาบที่เชื่อมระหว่างอุทยานตอนล่างขึ้นสู่ทะเลสาบชั้นบนของอุทยาน เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงามและความอลังการของ Lower Lake ที่ประกอบด้วยทะเลสาบ Milanovac, Gavanovac และ Kaluderovac เป็นต้น นำท่านเดินชมทะเลสาบต่างๆ ตามทางเดินสะพานไม้ที่เชื่อมแต่ละทะเลสาบเข้าด้วยกัน ชม Veliki Slip ชมน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานมีความสูงถึง 70 เมตร

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนําท่านออกเดินทางสู่ แคว้นอิสเตรีย (Istria) ชมเมืองโอพาเทีย (Opatija) เป็นเมืองท่องเที่ยวตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกริมทะเลอาเดรียติก มีบ้านพักตากอากาศสไตล์ออสเตรียที่เรียงรายอยู่ตามชายฝั่ง นําท่านเที่ยวชมเมืองที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ของบ้านพักริมชายฝั่ง แวะถ่ายรูปกับรูปปั้นหญิงสาวกับนกนางนวล (Maiden with the Seagull) เป็นรูปปั้นหญิงสาวที่งดงามที่มีนกนางนวลเกาะอยู่ที่มือ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

วันที่ 5 โอพาเทีย – พูลา – แอมฟิเธียร์เตอร์ – โรวินจ์ – เอาท์เลท – เวนิส เมสเตร้
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองพูลา (PULA) หรือ โพล่าในภาษาอิตาเลียน เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดที่มีความโดดเด่นในฐานะศูนย์กลางคาบสมุทรอิตาเลียน เมืองนี้เคยเป็นศูนย์กลางของแหลมอิสเตรีย และเคยเป็นดินแดนของประเทศอิตาลี ชมสิ่งก่อสร้างในสมัยโรมันที่ใหญ่และสำคัญที่สุดคือ สนามอารีน่า (Arena) หรือที่เรียกว่า Amphitheater สนามกีฬากลางแจ้งนี้มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกับโคลอสเซียมที่กรุงโรมเป็นอารีน่าที่ใหญ่เป็นอันดับหกที่สร้างขึ้นในยุคโรมันเรืองอำนาจและสร้างขึ้นตามแบบเดียวกับโคลอสเซียมในกรุงโรม สามารถจุคนได้ถึง 23,000 คน ปัจจุบันมักใช้เป็นสถานที่จัดงานกิจกรรมกลางแจ้ง

  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองโรวินจ์ (ROVINJ) เมืองสวยชายทะเล ตั้งอยู่บนแหลมอิสเตรีย ด้วยความที่ดินแดนนี้ถูก ปกครองโดยเวเนเชี่ยน จึงทำให้สถาปัตยกรรมและวัฒนธรรมของเมืองนี้มีความคล้ายคลึงกับเกาะเวนิส โดยมี โบสถ์ St. Euphemia ซึ่งเป็นโบสถ์ที่มียอดสูงถึง 61 เมตร และถือว่าเป็นโบสถ์ที่สูงที่สุดของเมืองนี้ ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขาเป็นสัญลักษณ์ของเมือง อิสระให้ท่านเดินชมเมืองเก็บภาพเป็นที่ระลึก

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ MacArthur Glen Outlet Veneto ให้เวลาท่านได้อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย

 • ค่ำ

               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารจีน

วันที่ 6 เมสเตร้ – เกาะเวนิส – เวโรน่า
 • เช้า

              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                          จากนั้นนำท่านเดินทาง สู่ ท่าเรือตรอนเคตโต้ (Tronchetto)    จากนั้นนำท่าน ล่องเรือผ่านชมบ้านเรือนของ

                            ชาวเวนิส สู่เกาะเวนิส หรือ เวเนเซีย (Venezia) ดินแดนแสนโรแมนติก เป็นเมืองที่ไม่เหมือนใคร โดยใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน   มีสมญานามว่าเป็น "ราชินีแห่งทะเลเอเดรียติก" มีเกาะน้อยใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมถึงกันกว่า 400 แห่ง

  จากนั้นนำท่านเดินชม ความงามของเกาะเวนิส ชมสะพานถอนหายใจ (Bridge of Sighs) ที่มีเรื่องราวน่าสนใจในอดีต เมื่อนักโทษที่เดินออกจากห้องพิพากษาไปสู่คุกจะได้มีโอกาสเห็นแสงสว่างและโลกภายนอกเป็นครั้งสุดท้ายระหว่างเดินผ่านช่องหน้าต่างที่สะพานนี้  ซึ่งเชื่อมต่อกับวังดอดจ์ (Doge’s Palace) อันเป็นสถานที่พำนักของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต ซึ่งนักโทษชื่อดังที่เคยเดินผ่านสะพานนี้มาเเล้วคือ คาสโนว่านั่นเอง

                            จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปบริเวณจัตุรัสซานมาร์โค (St.Mark’s Square) ที่นโปเลียนเคยกล่าวไว้ว่า “เป็นห้องนั่งเล่นที่สวยที่สุดในยุโรป” จัตุรัสถูกล้อมรอบด้วยอาเขตอันงดงาม รวมทั้งโบสถ์ซานมาร์โค (St.Mark’s Bacilica) ที่มีโดมใหญ่ 5 โดม ตามแบบศิลปะไบแซนไทน์ จากนั้นอิสระให้ท่านได้มีเวลาเดินเที่ยวชมเกาะอันสุดแสนโรแมนติกตามอัธยาศัย เช่น เดินเล่นชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิส, เข้าชมโบสถ์ซานมาร์โคที่สวยงาม, ช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก อาทิเช่น เครื่องแก้วมูราโน่,หน้ากากเวนิส เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำ หรือนั่งจิบกาแฟในร้าน Café Florian

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารพื้นเมือง

 • บ่าย
 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 7 เวโรน่า – ซีโมเน่ – ล่องเรือทะเลสาปการ์ด้า – มิลาน
 • เช้า

               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

              จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซีร์มิโอเน่ (Sirmione) เมืองพักตากอากาศที่ผสมผสานกับอารยธรรมกว่า 2,000 ปี  โดยเป็นอาณานิคมของเมืองเวนิสในอดีต ตัวเมืองนั้นมีภูมิประเทศที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบการ์ดา (Lake Garda) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอิตาลี นำท่านล่องเรือทะเลสาบการ์ด้า ชมทะเลสาบที่มีพื้นที่ราว 360 ตารางกิโลเมตร

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตัวเมืองมิลาน (Milan) เมืองที่เรียกได้ว่า เป็นเมืองหลวงแห่งแฟชั่นของโลก นำท่านถ่ายรูปด้านนอกของมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน (Duomo di Milano) ที่สร้างด้วยศิลปะแบบนีโอโกธิค ผสมผสานกัน ชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ ของสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

                             จากนั้นนำท่านชม แกลเลอรี วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล (Galleria Vittorio Emanuele II) ซึ่งนับว่าเป็นช้อปปิ้งมอลล์ที่สวยงาม หรูหราและเก่าแก่ที่สุดในเมืองมิลาน อนุสาวรีย์ ของกษัตริย์วิคเตอร์ เอ็มมานูเอล ที่ 2 ผู้ริเริ่มการรวมชาติหัวเมืองต่างๆในอิตาลี และอนุสาวรีย์ของศิลปินชื่อดังในยุคเรเนซองส์อีก 1 ท่าน คือลีโอนาร์โด ดาร์วินซี่ ที่อยู่ในบริเวณ ด้านหน้าของโรงละครสกาล่า

 • ค่ำ

                อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 8 มิลาน – แองเกิ้ลเบิร์ก – ยอดเขาทิตลิส – ลูเซิร์น – ซูริค
 • เช้า

                รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                           จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ หมู่บ้านแองเกิ้ลเบิร์ก (Engelberg) ซึ่งตั้งอยู่เชิงเขาที่สวยงามมีระดับอีกแห่งหนึ่งของเทือกเขาแอลป์  ผ่านเส้นทางไฮไลท์ของสวิตเซอร์แลนด์ และวิวทิวทัศน์สวยงามของทุ่งหญ้าตัดกับหิมะอันขาวโพลนปกคลุมยอดเขา      จากนั้นนำท่านนำท่าน ขึ้นกระเช้าโรแตร์ (Rotair cable car) หรือกระเช้าลอยฟ้าหมุนรอบตัวเอง 360 องศา (Revolving Gondola) ชมทัศนียภาพอันตระการตาได้รอบทิศทางตามเส้นทางขึ้นสู่ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ด้วยความสูงถึง 3,238 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล จากนั้นนำท่านเข้า ชมถ้ำน้ำแข็ง (Ice Grotto) ที่ไม่เคยละลายและอุณหภูมิไม่เคยสูงกว่า -1 องศา  จากนั้นให้เวลาท่านอิสระทำกิจกรรมต่างๆ บนยอดเขา ทั้งเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะ ,ชมวิวทิวทัศน์ของยอดเขาต่างๆ ของเทือกเขาแอลป์ที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ , เดินข้าม" The TITLIS Cliff Walk "  สะพานแขวนที่ตั้งอยู่สูงที่สุดของทวีปยุโรป ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์ อันสวยงามแบบกว้างไกลสุดสายตา

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน

 • บ่าย

  จากนั้นเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (Lucerne) เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ ที่ถูกห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบและเทือกเขาแอลป์  จากนั้นพาท่าน ชมสิงโตหินแกะสลัก (Lion Monument) ที่แกะสลักบนผาหินธรรมชาติ เพื่อเป็นอนุสรณ์รำลึกถึงการสละชีพอย่างกล้าหาญของทหารสวิสที่เกิดจากการปฏิวัติในฝรั่งเศสเมื่อปี ค.ศ.1792      จากนั้นนำท่าน ชมสะพานไม้ชาเปล (Chapel Bridge) ซึ่งมีความยาวถึง 204.7 เมตร ทอดข้ามผ่านแม่น้ำรอยส์ (Reuss River) อันงดงามที่พาดผ่านกลางเมือง ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น เป็นสะพานแบบโครงที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังหลงเหลืออยู่ในโลก เป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป เดินทางต่อสู่เมืองซุก (Zug) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงาม เมืองตากอากาศของเหล่าเศรษฐี   จากนั้นนำท่าน ชมเมืองชมหอนาฬิกาเมืองซุก (Clock Tower) สัญลักษณ์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง    จากนั้นนำท่านเข้าชมร้านช่างทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป (The Oldest house of goldsmiths in Europe) ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ภายในอาคารตกแต่งตั้งแต่สมัยจักวรรดินโปเลียน

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย

วันที่ 9 ซูริค – สนามบิน
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                           จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อทำคืนภาษี (Tax Refund) และมีเวลาช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี (Duty Free) ภายในสนามบิน

 • 13.15

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ เที่ยวบินที่ TG 971

วันที่ 10 กรุงเทพ
 • 06.10

  ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดิภาพ ……….

เงื่อนไข

1             ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)

 1. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 3. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

                ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

                ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

                ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้

                เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

                เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

                **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **

                 [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (เฉพาะค่าบริการ)
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้นประเทศอิตาลี (ผู้เดินทางชำระหน้างาน โดยประมาณ 3,500 - 4,000 บาท)
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ (18 ยูโร)
 7. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (30 ยูโร)

โปรแกรมทัวร์แนะนำ