บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

เขยไต้หวันทำเอง

บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
388/31-32 ชิคดิสทริคท์ ราม53 ซอยรามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-935-3926
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 09.00 - 18.00น
ktktour@hotmail.com

ทัวร์ยุโรป เยอรมณี ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)

ทัวร์ยุโรป เยอรมณี ออสเตรีย เช็ก สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (TG)
59,900฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Thai Airways International
สายการบิน

มิวนิค (เยอรมนี) , สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า , โฮเฮนชวานเกา , เชสกี้ครุมลอฟ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ฟุสเซ่น , มิวนิค , จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ , ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) สวนมิราเบล , ย่านเมืองเก่า ฮัลล์สตัทท์ , เชสกี้ บูเดโจวิซ (เช็ก) , เชสกี้ บูเดโจวิซ , ปราก สะพานชาร์ลส์ ย่านเมืองเก่า , ปราสาทปราก , วิหารนักบุญวีตัส , PARNDORF OUTLET บราติสลาว่า (สโลวาเกีย) , ปราสาทบราติสลาวา , บราติสลาวา บูดาเปสต์ (ฮังการี) คาลเทิล ฮิลล์ , ล่องเรือดื่มด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ , อนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์ วาชิอุสสตรีท ตลาดกลางเมือง

KTK-315-101

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 22.00

  พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ประตู 3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย แอร์เวย์ โดยมีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก

วันที่ 2 มิวนิค (เยอรมนี) • สนามฟุตบอลอัลลิอันซ์ อารีน่า • โฮเฮนชวานเกา • ปราสาทนอยชวานสไตน์ • ฟุสเซ่น • มิวนิค • จัตุรัสมาเรียนพลาสท์
 • 00.50

  ออกเดินทางสู่ มิวนิค (MUNICH) ประเทศเยอรมนี เที่ยวบินที่ TG 924

 • 06.45

  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติมิวนิค เมืองหลวงแห่งแคว้นบาวาเรีย ประเทศเยอรมนี นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  จากนั้นเดินทางกลับสู่ มิวนิค (MUNICH) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. จากนั้นนำชม จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ (MARIENPLATZ) ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์และธุรกิจของนครมิวนิค บริเวณนี้เป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมืองที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโกธิคที่งดงามซึ่งสร้างขึ้นในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 ใช้เวลาสร้างถึง 42 ปี มีหอระฆังสูง 85 เมตร ซึ่งจะมีนักท่องเที่ยวรอคอยเฝ้าชมตุ๊กตาไขลานที่จะออกมาเต้นรำ เมื่อนาฬิกาตีบอกเวลา 11.00 น. และ 17.00 น. อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนม และของฝากตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

               รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ 3 มิวนิค • ซาลส์บวร์ก (ออสเตรีย) • สวนมิราเบล • ย่านเมืองเก่า • ฮัลล์สตัทท์ • เชสกี้ บูเดโจวิซ (เช็ก)
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                             นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บวร์ก (SALZBURG) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม. เมืองแห่งมนต์ขลังของเสียงดนตรี เป็นเมืองเล็กๆ ของออสเตรียที่คนไทยรู้จักจากการชมภาพยนตร์เพลงอมตะเรื่อง “เดอะ ซาวนด์ ออฟ มิวสิค” เป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบโดยภูเขาบ้านเมืองจึงดูสวยงามไปทุกแห่ง มีแม่น้ำ ทะเลสาบเล็กๆ หลายแห่ง มีเทือกเขาที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมอยู่รอบเมือง

  จากนั้นนำท่านสู่ สวนมิราเบล (MIRABELL GARDEN) ให้ท่านเก็บบันทึกภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก อีกทั้งที่นี่ยังเป็นสถานที่ถ่ายทำของ THE SOUND OF MUSIC ภาพยนต์เพลงที่ยิ่งใหญ่ฮอลิวู๊ด

                             จากนั้นนำท่านข้ามแม่น้ำซาลส์ซัคสู่ ย่านเมืองเก่า และแวะเก็บบันทึกภาพปราสาทโฮเฮ็นซาลส์บวร์ก ที่ตั้งโดดเด่นอยู่บนเนินเหนือเมืองเก่า

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองฮัลล์สตัทท์ (HALLSTATT) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. หมู่บ้านที่ได้รับการขนานนามว่า เป็นหมู่บ้านมรกดกโลกที่สวยที่สุดในโลก อายุกว่า 4,500 ปี เมืองที่ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ โอบล้อมด้วยขุนเขาและป่าสีเขียวขจีสวยงามราวกับภาพวาด 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเชสกี้ บูเดโจวิซ (CESKE BUDEJOVICE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม. เมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของสาธารณรัฐเช็ก ตั้งแต่ปี 1895 ภายใต้ยี่ห้อ Budvar และเป็นถิ่นกำเนิดของเบียร์ยี่ห้อ Budweiser ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก ผ่านชมสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นตึกแถวแบบอลังการ

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ 4 เชสกี้ บูเดโจวิซ • เชสกี้ครุมลอฟ • ปราก • สะพานชาร์ลส์ • ย่านเมืองเก่า • ปราสาทปราก • วิหารนักบุญวีตัส
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

          นำท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมียที่ เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ (CESKY KRUMLOV) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที นำเที่ยวชมเมืองที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นเมืองมรดกโลก

         ในปี ค.ศ. 1992 เมืองนี้ตั้งอยู่ริมสองฝั่งของแม่น้ำวัลตาวา ความโดดเด่นของเมืองที่มีอาคารเก่าแก่ตั้งแต่ยุคกลางกว่า 300 หลัง

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปราก (PRAGUE) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ของสาธารณรัฐเชค เมืองแห่งปราสาทร้อยยอดตั้งอยู่ริมสองฟากฝั่ง แม่น้ำวัลตาวา ผ่านชมทิวทัศน์ธรรมชาติที่แสนงดงามตลอดสองข้างทาง กรุงปรากเป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดในสาธารณรัฐเชค ประกอบด้วยสองอาณาจักรโบราณคือ อาณาจักรโบฮีเมีย และอาณาจักรโมราเวีย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  จากนั้นนำท่านเข้า ชมปราสาท ลำดับที่ 1 ของประเทศ คือ ปราสาทปราก (PRAGUE CASTLE) มหาปราสาทที่สร้างมากว่า 1,200 ปี GUINNESS WORLD RECORDS ได้บันทึกไว้ว่า เป็นปราสาทโบราณที่ใหญ่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ถึง 70,000 ตารางเมตร

  จากนั้นไปชมอีก 1 จุดที่สวยไม่แพ้กันนั่นคือ ถนนทองคำ (GOLDEN LANE) โดยสาเหตที่ได้ชื่อว่าถนนทองคำนั้น เนื่องจากบริเวณนี้นั้นเป็นที่พำนักของเหล่าช่างทองที่อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากในช่วงที่มีการเล่นแร่แปรธาตุกัน แต่ลักษณะของบ้านเรือนสีลูกกวาดสดใสและฉูดฉาดที่ท่านจะเห็นในปัจจุบันนั้น จากนั้นนำท่านชม สะพานชาร์ลส์ (CHARLE BRIDGE) สะพานหลักสุดคลาสสิคที่โด่งดังที่สุดของเมืองเชื่อมฝั่งเมืองเก่าและเมืองใหม่ที่ถูกแบ่งด้วยแม่น้ำวอลตาว่าเข้าด้วยกัน สะพานแห่งนี้เริ่มก่อสร้างในปี 1357 ใช้เวลาในการสร้างมากกว่า 100 ปีกว่าจะแล้วเสร็จ เดิมทีชื่อว่า Stone Bridge หรือ Prague Bridge และมาเปลี่ยนชื่อมาเป็นสะพานชาลส์ ในปีค.ศ. 1870 ตัวสะพานมีความยาว 621 เมตร

 • ค่ำ

  อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัยเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน และเพื่ออรรถรสที่ครบถ้วน

วันที่ 5 ปราก • PARNDORF OUTLET • บราติสลาว่า (สโลวาเกีย) • ปราสาทบราติสลาวา
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                             นำท่านเดินทางสู่ PARNDORF OUTLET ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมดังทั้งยุโรปและอเมริกาหลากหลายราคาถูก อาทิ PRADA, GUCCI, ARMANI, BERBURY ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ ของใช้ในบ้าน ฯ

 • เที่ยง

  อิสระรับประทานอาหารกลางวันภายใน OUTLET เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงบราติสลาวา (BRATISLAVA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. เมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสโลวัค ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำดานูบที่บริเวณพรมแดนของ สโลวัค ออสเตรีย และฮังการี และใกล้กับพรมแดนสาธารณรัฐเช็ก     จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปคู่กับ ปราสาทบราติสลาวา (BRATISLAVA CASTLE) ด้านนอก ปราสาทสำคัญของเมือง ในอดีตเคยถูกใช้เป็นที่ประทับของกษัตริย์ฮังการี และเป็นป้อมปราการด่านสำคัญที่ไว้สำหรับป้องกันข้าศึกที่จะมารุกรานอาณาจักรออสเตรีย-ฮังการี ด้วยความได้เปรียบทางด้านยุทธศาสตร์จากการที่ตัวปราสาทตั้งอยู่บนสูง จึงส่งผลให้ท่านจะได้ชมวิวที่สวยงดงามยามเย็นที่แม่น้ำดานูบทอดยาว และหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยจะสามารถเห็นพื้นที่ราบของประเทศฮังการีได้อีกด้วย ปัจจุบันถูกใช้เป็นที่ทำการของรัฐบาล

                             จากนั้นนำท่านเดินชม ย่าน Oldtown ของบราทิสลาว่า ที่เป็นที่ตั้งของ อาสนวิหารเซ็นท์มาติน  (St.Martin'sCathedral) Michael's Gate และประติมากรรมที่เป็นเอกลักษณ์น่ารักๆตลอดทาง เช่น Man  at  workSchöne  NáciNapoleon's Army Soldier

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ 6 บราติสลาวา • บูดาเปสต์ (ฮังการี) • คาลเทิล ฮิลล์ • ล่องเรือดื่มด่ำบรรยากาศที่สวยงามของแม่น้ำดานูบ • อนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์ • วาชิอุสสตรีท • ตลาดกลางเมือง
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

                             นำท่านเดินทางสู่ กรุงบูดาเปสต์ (BUDAPEST) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.3 ชม. เมืองหลวงของประเทศฮังการี (HUNGARY) ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่ทันสมัยและสวยงามด้วยศิลปวัฒนธรรมของชนหลายเชื้อชาติที่มี อารยธรรมรุ่งเรืองมานานกว่าพันปี ถึงกับได้รับการขนานนามว่าเป็น “ไข่มุกแห่งแม่น้ำดานูบ” ชมเมืองที่ได้ชื่อว่างดงามติดอันดับโลกด้วยทัศนียภาพบนสองฝั่งแม่น้ำดานูบ

  จากนั้นนำท่านชมความงามของกลุ่มอาคารบน คาลเทิล ฮิลล์ (CASTLE HILL) ซึ่งเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมโบราณอันทรงคุณค่า ถ่ายรูปด้านนอกของอาคารพระราชวังโบราณ แล้วชมบริเวณรอบนอก โบสถ์แมทเธียส (MATTHIAS CHURCH) ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่จัดพิธีสวมมงกุฎให้กษัตริย์มาแล้วหลายพระองค์ ชื่อโบสถ์มาจากชื่อกษัตริย์แมทเธียส ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาสามารถมาก

 • เที่ยง

               รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

  จากนั้นนำท่านชม อนุสรณ์สถานฮีโร่สแควร์ (HEROES SQUARE) สถานที่แห่งนี้เป็นลานโล่งกว้างขนาดใหญ่ ที่มีอนุสาวรีย์แห่งสหัสวรรษ (Millennium Memorial) ตั้งตระหง่านอยู่กลางลานจัตุรัสวีรบุรุษ ฮีโร่ สแควร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการก่อตั้งอาณาจักรฮังการีครบรอบ 1000 ปี

  จากนั้นนำท่านสู่ วาชิอุสสตรีท (VACI UTCA) ถนนช้อปปี้งอันมีชื่อของกรุงบูดาเปสต์ เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกต่างๆ ตามอัธยาศัย

  เที่ยวชม ตลาดกลางเมือง (CENTRAL MARKET HALL) แหล่งขายของที่มีชื่อเสียงที่สุดของบูดาเปสต์และถือเป็นหนึ่งใน Food Market Hall ที่มีขนาดใหญ่ของยุโรป สามารถหาซื้อของได้ทุกอย่างตั้งแต่ผัก ผลไม้ อาหารแห้ง รวมทั้งของที่ระลึก อาทิ พริกปาปริก้า ไส้กรอกกับซาลามี่

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 7 เวียนนา (ออสเตรีย) • พระราชวังและสวนเชินน์บรุน • ถนนคาร์ทเนอร์
 • เช้า

   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

      จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงเวียนนา (VIENNA) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม. เมืองหลวงของประเทศออสเตรีย ผ่านชมเส้นทางธรรมชาติของทิวเขาสูง และพื้นที่อันเขียวชอุ่มของป่าไม้แห่งออสเตรีย

 • เที่ยง

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

  นำท่านเข้าชม พระราชวังและสวนเชินน์บรุน (PALACE AND GARDENS OF SCHOENBRUNN) พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บวร์ค สร้างแบบบาโรก คำว่าเชินน์บรุน นั้น มีความหมายว่า น้ำพุร้อนอันแสนสวยงาม โดยมีการริเริ่มสร้างในช่วงปี ค.ศ. 1569 หลังจากที่พระเจ้าแม็กซีเมเลี่ยนที่ 2 ได้ซื้อที่ดินบริเวณนี้ แต่ตัวอาคารในปัจจุบันนั้นสร้างและต่อเติมในสมัยของพระนางมาเรีย เทเรซ่า

  จากนั้นนำท่านสู่ ถนนคนเดินแห่งแรกๆ ของยุโรป คือ ถนนคาร์ทเนอร์ (KARTNER STREET) ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยโรมัน เป็น 1 ใน ถนนที่มุ่งสู่กรงโรมในสมัยนั้น เป็นที่รู้จักกันในชื่อของ Strata Carinthianorum ก่อนจะถูกพัฒนามาเป็นถนนสายช้อปปิ้งในช่วงศตวรรษที่ 19

   

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

วันที่ 8 เวียนนา • สนามบินเวียนนา
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

       จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเวียนนา (FLUGHAFEN WIEN) เพื่อทำการเช็คอิน และทำคืนภาษี (TAX REFUND)

 • 13.30

  ออกเดินทางโดยสายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 937 บินตรงจากกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย สู่กรุงเทพฯ

วันที่ 9 กรุงเทพฯ
 • 05.20

  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (Economy Class) ไป-กลับพร้อมกรุ๊ป (BKK-MUC/VIE-BKK) สายการบินไทย แอร์เวย์ (TG)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก. ต่อ 1 ใบ และกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก. ต่อ 1 ใบ

ทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋าการสะสมไมล์หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ

 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน / ค่ารักษาพยาบาลวงเงิน 1,500,000 / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

เงื่อนไขประกันการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท **ชำระพร้อมเงินมัดจำ**
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์-โทรสาร, อินเตอร์เน็ต, มินิบาร์และซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 2 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 14 ยูโร/ท่าน
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียมวันละ 3 ยูโร/ท่าน/วัน รวมทั้งทริป 9 วัน 27 ยูโร/ท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ