บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

เขยไต้หวันทำเอง

บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
388/31-32 ชิคดิสทริคท์ ราม53 ซอยรามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-935-3926
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 09.00 - 18.00น
ktktour@hotmail.com

ทัวร์ฝรั่ง ฝรั่งเศส นอร์มังดี 7 วัน 4 คืน (EK )

ทัวร์ฝรั่ง ฝรั่งเศส นอร์มังดี 7 วัน 4 คืน (EK )
42,900฿
ราคาเริ่มต้น
7 วัน 4 คืน
การเดินทาง
Emirates
สายการบิน

เมืองรูอ็อง , มหาวิหารรูอ็อง , แซ็ง มาโล , มงต์ แซงต์มิเชล ปราสาทมงต์แซงต์มิเชล , เมืองตูร์ , ชองบอร์ด , ปราสาทชองบอร์ด ล่องเรือแม่น้ำแซน , หอไอเฟล , แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ , La Vallee Outlet

KTK-315-099

แผนการเดินทาง

วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
 • 17.00

  พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 8 เคาน์เตอร์ T สายการบิน Emirates Airways (EK)โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 20.35

  ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบโดยเที่ยวบินที่ EK 373**บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

วันที่ 2 ปารีส • เมืองรูอ็อง • มหาวิหารรูอ็อง
 • 00.50

  เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ 

 • 03.20

  ออกเดินทางสู่ ปารีส โดยเที่ยวบินที่ EK 71 

 • 08.00

  ถึง สนามบินนานาชาติปารีส-ชาร์ล เดอ โกล (Paris-Charles de Gaulle Airport)    จากนั้นนำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองรูอ็อง (ROUEN) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม. ) อดีตเมืองหลวงแห่งแคว้นนอร์มังดี เมืองที่ผู้นำกองทัพฝรั่งเศส ซึ่งปัจจุบันแคว้นนอร์มังดีได้แยกออกเป็น 2 แคว้น คือ โอต-นอร์มังดี และ บัส-นอร์มังดี นั่นเอง โดยแต่เดิมเมืองรูอ็องนั้นถือว่าเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดและมั่งคั่งที่สุดของยุคกลางอีกด้วย   จากนั้นนำท่านชมมหาวิหารรูอ็อง (ROUEN CATHEDRAL )  หรือ มหาวิหารนอเทรอดามแห่งรูอ็อง (Cathedrale Notre-Dame de Rouen) เป็นมหาวิหารในนิกายโรมันคาทอลิกที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามในสไตล์โกธิค โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1876 ถึง ปี ค.ศ. 1880 มหาวิหารรูอ็องเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลก เมื่อปี ค.ศ. 1944 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 มหาวิหารถูกระเบิดซึ่งเกือบทำลายหอกลางของมหาวิหารไป แต่ภายหลังได้มีการบูรณะใหม่จนสวยงามเช่นเดิม

                             จากนั้นนำท่าน ชมเมืองรูอ็อง  ผ่านชม โบสถ์แซงต์อูน (CHURCH OF ST. OUEN) โบสถ์แซ็งมากลู (CHURCH OF ST. MACLOU) หอนาฬิกาขนาดใหญ่ (GROS HORLOGE) อิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมืองและ  เลือกซื้อของที่ระลึกหรือสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย   

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองโดวิลล์ (DEAUVILLE ) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) เป็นเมืองพักผ่อนไฮโซริมทะเล ที่มีท่าเรือ รีสอร์ทระดับ 5 ดาว คาสิโน และร้านค้า และเมืองนี้มีตึกสวยงามทั้งเมือง ถูกยกให้เป็น "Queen of the Norman beaches" เมืองที่เต็มไปด้วยบ้านไฮโซริมทะเล

  จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า  แบรนด์เนมตามอัธยาศัยบนถนน Deauville mail street

 • ค่ำ

               บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 3 แซ็ง มาโล • มงต์ แซงต์มิเชล • ปราสาทมงต์แซงต์มิเชล • เมืองตูร์
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

  นำท่านเดินทางสู่ มงต์ แซงต์มิเชล (MONT SAINT MICHEL) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) สถานที่ที่ถูกใช้โปรโมตการท่องเที่ยวของฝรั่งเศสมากที่สุด ด้วยความงดงาม และความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม บ้านเรือนที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำ นอกชายฝั่งในเวลาน้ำขึ้นมงต์แซงต์มิเชล จะลอยอยู่กลางน้ำแต่เวลาน้ำลงชายหาดขาวจะเชื่อมต่อกับแผ่นดินให้เดินไปอย่างสะดวก    จากนั้นนำท่าน เพื่อชมความมหัศจรรย์ และความงดงาม      ของมงต์ แซงต์มิเชล ซึ่งเป็นชุมชนที่เก่าแก่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 8 ชมโบสถ์ที่อยู่บน ยอดเขา MONT TOMBE ที่จุดเริ่มต้นของที่นี่ ชม วัด ABBAYE DU MONT SAINT MICHEL ซึ่งสร้างในแบบนิกายเบเนดิคติน ชม ตัวเมืองเก่า ที่มีป้อมปราการล้อมรอบจากนั้นมีเวลาให้ท่านได้เดินเล่น อิสระ ช้อปปิ้ง บนถนนเส้นเดียวของเกาะที่มีร้านขายของที่ระลึกบริการมากมาย 

   

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

  นำท่านเดินทางสู่ เมืองตูร์ (TOURS ) ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.30 ชม. ) เมืองประวัติศาสตร์แห่งลุ่มแม่น้ำลัวร์ (Loire) และสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นแบบโรมัน อดีตเคยเป็นเมืองหลวงของ  ฝรั่งเศสก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่ปารีส นำท่าน ชมเมืองในเขตเมืองเก่า

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

วันที่ 4 เมืองตูร์ • ชองบอร์ด • ปราสาทชองบอร์ด ปารีส
 • เช้า

             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ชองบอร์ด ( CHAMBORD )มหาปราสาทแห่งลุ่มน้ำลัวร์ ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชม. ) 

                          นำท่านชมความงาม ( บริเวณด้านนอก ) ของสถาปัตยกรรมแห่งฝรั่งเศส ปราสาทชองบอร์ด (Château de Chambord) ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาปราสาทแถบลุ่มแม่น้ำลัวร์และกษัตริย์ฝรั่งเศสหลายพระองค์เคยเสด็จมาประทับแรมที่นี่

   

   

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

   จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ กรุงปารีส (PARIS) เมืองที่แม้กระทั่งชาวฝรั่งเศสที่อาศัยอยู่นอกเมืองหรือต่างจังหวัด หรือต่างแคว้นแดนไกล กล่าวว่า ตราบใดที่มีลมหายใจ ก็ขอให้ได้เห็นมหานครปารีส ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงามและความมหัศจรรย์ของกลุ่มอาราม 

 • ค่ำ

  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารท้องถิ่น 

วันที่ 5 อิสระเต็มวัน เต็มอิ่มกับมหานครปารีส
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยเต็มวัน

  ท่านสามารถเดินทางสู่ ดิสนีย์แลนด์ปารีส (Disneyland Paris) หรือ Euro Disneyland

  หรือ เข้าชมพิพิธภัณฑ์ลูฟร์ (Louvre Museum) พิพิธภัณฑ์ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

 • ค่ำ

  อิสระอาหารกลางวัน และอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 6 ปารีส • ล่องเรือแม่น้ำแซน • หอไอเฟล • แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ • La Vallee Outlet • สนามบิน
 • เช้า

  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

                             จากนั้นนำท่าน ล่องเรือแม่น้ำแซนชมเมืองปารีส ( SEINE CRUISE  )  ที่ไหลผ่านใจกลางกรุงปารีส ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำ เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ โดยเรือจะล่องผ่าน มหาวิหารนอเตรอดามแห่งปารีส (Notre-dame de Paris) อายุกว่า 800 ปี เป็นมหาวิหารสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคที่งามเลิศ

  จากนั้นนำท่าน ถ่ายรูปด้านนอกกับ พิพิธภัณฑ์ลูฟร์ ( LOUVRE MUSEUM ) พิพิธภัณฑ์ ทางศิลปะที่มีชื่อเสียง เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

  จากนั้นนำท่าน อิสระเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นราคาถูกในร้านค้าปลอดภาษี (Duty Free Shop) อาทิ เช่น เครื่องสำอาง น้ำหอม นาฬิกาหรือกระเป๋า จากนั้นพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศที่เต็มไปด้วยนัก ช้อปปิ้งจากทั่วทุกมุมโลกในห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางกรุงปารีสที่ แกลเลอรี่ ลาฟาแยตต์ ( GALLERIES LAFAYETTE )

 • เที่ยง

  อิสระอาหารกลางวัน เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลา และความสะดวกในการท่องเที่ยว

                             จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ LA VALLEE OUTLET SHOPPING VILLAGE  แหล่งช้อปปิ้งที่รวมร้านค้าแบรนด์เนมชื่อดังมากมายกว่า 70 ร้าน

 • 21.35

  ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์เที่ยวบินที่ EK76

วันที่ 7 กรุงเทพฯ
 • 07.20

  ถึง สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  

 • 09.30

  ออกเดินทางสู่อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสายการบินเอมิเรตส์ EK370

 • 18.40

  ถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ด้วยความประทับใจ………

เงื่อนไข

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป สายการบินสายการบินเอมิเรตส์ EK
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบทั้งนี้หากสายการบินมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงในเรื่องของน้ำหนักกระเป๋า การสะสมไมล์ หรืออื่นใดที่เป็นประกาศจากสายบิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดตามการเปลี่ยนแปลงตามประกาศนั้นๆ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวและยานพานหะตามรายการระบุ .
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%และ หัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 50,000USD / เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์

เงื่อนไขประกันการเดินทางค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น 4,000 บาท / ท่านชำระพร้อมค่ามัดจำทัวร์
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • น้ำดื่มบริการบนรถ
 • ทิปสำหรับคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ รวมทั้งทริป 55 ยูโร

โปรแกรมทัวร์แนะนำ