บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

เขยไต้หวันทำเอง

บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
388/31-32 ชิคดิสทริคท์ ราม53 ซอยรามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-935-3926
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 09.00 - 18.00น
ktktour@hotmail.com

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน (XW)

ทัวร์ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 4 วัน 2 คืน (XW)
10,888฿
ราคาเริ่มต้น
4 วัน 2 คืน
การเดินทาง
NOKSCOOT
สายการบิน

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , วัดเหวินหวู่ หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น , อุทยานเย๋หลิ่ว , ตึกไทเป 101 , ร้านพายสับปะรด ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต , ตลาดไนท์มาร์เก็ต , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ร้าน COSMETIC , GERMANIUM SHOP

KTK-000-24

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 23.00

  คณะพร้อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ 1  ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 5  ประตู 5 โดยสายการบินนกสกู๊ต (NOKSCOOT)

วันที่ 2
 • 02.15

  ออกเดินทางสู่ กรุงไทเป โดยสายการบิน NokScoot เที่ยวบินที่ XW182

 • 07.05

  เดินทางถึง สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน 

  เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น   หลังจากนั้นพาคณะท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

 • เช้า

  รับประทานอาหารแบบกล่อง (McDonald’s)

  จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ เมืองหนานโถว มณฑลที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน ที่ไม่มีทางออกสู่ ทะเล

  จากนั้นนำท่าน ล่องเรือยอร์ชแบบส่วนตัวชมทิวทัศน์ของ ทะเลสาบสุริยันจันทรา

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  หลังจากนั้นนำท่าน นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเหวินหวู่ หรือ วัดกวนอู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งของไต้หวัน

  นำคณะท่านเลือกซื้อของฝาก ขนมยอดนิยมของไต้หวัน ที่ ร้านพายสับปะรด

  จากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไถจง

  จากนั้นนำคณะท่าน ช้อปปิ้งตลาดไนท์มาร์เก็ต ตลาดกลางคืนที่มีสินค้าหลากหลายประเภททั้งแบบแผงลอยและร้านยี่ห้อแบรนด์ระดับกลาง

   

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

  ที่พัก MOVING STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

  จากนั้นนำคณะท่านเดินทางสู่ เมืองไทเป

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว อุทยานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางส่วนเหนือสุดของเกาะไต้หวัน

   

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารซีฟู๊ด

  จากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งหมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ซึ่งเป็นแหล่งเหมืองทองที่มีชื่อเสียงตั้งแต่สมัยกษัตริย์กวงสวี้  แห่งราชวงศ์ชิง

  จากนั้นนำท่านไปยัง ร้าน COSMETIC ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน

  จากนั้นนำท่าน แวะช้อปปิ้ง ศูนย์ GERMANIUM ที่ขึ้นชื่อเรื่องสร้อยข้อมือ Germanium

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ตึกไทเป101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชมวิวชั้น 89 ราคา 600 NTD)

  หลังจากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ตลาดยามค่ำคืนที่ใหญ่ที่สุดในไทเป ให้ท่านซื้อสินค้าพื้นเมือง อาหาร หรือสินค้าที่ระลึก อิสระตามอัธยาศัย

 • ค่ำ

  อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย ...เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง

  ที่พัก CU HOTEL หรือเทียบเท่า

   
วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า (BREAKFAST BOX)

 • 09.40

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน สนามบินแห่งชาติไต้หวัน

  อำลากรุงไทเป เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน NokScoot (รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 kg)

  โดยเที่ยวบินที่ XW181  

 • 12.15

  เดินทางกลับถึง สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

             กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช้คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะต้องดำเนินก่อนเดินทาง 7 วันล่วงหน้า และถ้าโดยการชำระเงินเพื่ออัพเกรดต้องกระทำที่เคาน์เตอร์สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น

 1. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

 ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] หากทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทจะมีการจัดห้องพักให้เป็นไปตามความเหมาะสมในลำดับต่อไป 

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

              ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล

             เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ 

             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]

             - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]

             ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 

             [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]

             ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 

             [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ (ทางรัฐบาลไต้หวันประกาศยกเลิกวีซ่าให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในไต้หวันไม่เกิน 14 วัน ถ้ากรณีทางรัฐบาลไต้หวันประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในการขอวีซ่าตามที่สถานทูตกำหนด)
 2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือที่ระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
 3. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 1,500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน

เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ จึง ไม่มีราคาเด็ก

ราคาเด็กทารก [อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ จนถึง ณ วันเดินทางกลับ]  เก็บราคาท่านละ 6,000 บาท

ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

ราคาทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปไกด์ + คนขับรถ

ท่านละ 1,500 เหรียญไต้หวัน/ทริป/ท่าน

**(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)**

สำหรับทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการให้บริการ

โปรแกรมทัวร์แนะนำ