บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

เขยไต้หวันทำเอง

บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
388/31-32 ชิคดิสทริคท์ ราม53 ซอยรามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-935-3926
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 09.00 - 18.00น
ktktour@hotmail.com

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 9 วัน 6 คืน

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส มูร์มันสค์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก 9 วัน 6 คืน
69,900฿
ราคาเริ่มต้น
9 วัน 6 คืน
การเดินทาง
Emirates
สายการบิน

โบสถ์โฮลีทรินิตี้ , พระราชวังเครมลิน , พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ ,ฟาร์มสุนัขฮัสกี้ นั่งรถสุนัขและกวางลากเลื่อน เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก , พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ พระราชวังแคทเธอรีน , ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ , หมู่บ้านซามิ ชมระบำพื้นเมือง ณ พระราชวังนิโคลัส , มหาวิหารเซนท์ไอแซค , ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล

KTK-000-3

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 23.30

  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 8  เคาน์เตอร์ T โดยสายการบินเอมิเรตส์  เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก

วันที่ 2
 • 03.30

  ออกเดินทางสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 377

 • 07.15

  ถึง สนามบินดูไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ

 • 09.15

  ออกเดินทางต่อสู่ กรุงมอสโคว์  โดยสายการบินอิมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 133

 • 13.45

  ถึง สนามบินดามาเดียดาวา กรุงมอสโคว์ ประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย

  จากนั้นนำเดินทางสู่ เนินเขาสแปร์โรว์ (Sparrow Hills) จุดชมวิวที่สามารถมองเห็นทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ได้ทั้งเมืองและสามารถ มองเห็นตึกสูงเจ็ดตึกที่สร้างในสมัยสตาลิน

  นำท่านเดินทางสู่ ถนนอารบัต (Arbat Street) เป็นถนนคนเดินยาวประมาณ 1 กม. เป็นทั้งย่านการค้า แหล่งรวมวัยรุ่น ร้านค้าของที่ระลึก ร้านนั่งเล่น ร้านอาหารมากมาย

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองนี้เปรียบเสมือนเมืองโบราณ เพราะเมืองซากอร์สได้เป็นที่ตั้งของศาสนสถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด ในคริสต์ศตวรรษที่ 14-17 จากนั้นนำท่านเข้า ชมโบสถ์โฮลีทรินิตี้  (Holy Trinity Monastery) จากนั้นนำท่านเข้า ชมโบสถ์อัสสัมชัญ (Assumption Cathedral) โบสถ์ที่มีความสวยงามมากของเมือง ชมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ (Chapel Over the Well)  ที่ซึมขึ้นมาเองตามธรรมชาติ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ มอสโคว์  เพื่อนำท่านเข้าชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก ด้วยความโดดเด่นทางสถาปัตยกรรมการตกแต่งภายในสถานี 

 • ค่ำ

  นำท่านสัมผัสความหรูหราของ Dinner Cruise ล่องเรือไปตามแม่น้ำ Moskva ดื่มด่ำรับบรรยากาศแบบสบายๆ ชมความสวยงามของสถาปัตยกรรมอันคลาสสิคของอาคารต่างๆ ตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

วันที่ 4
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเข้า ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ (Cathedral of Christ the Saviour) (ห้ามถ่ายภาพด้านใน) เป็นมหาวิหารโดมทองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะในสงครามนโปเลียนเมื่อปี ค.ศ.1812 โดยพระเจ้าซาร์อเล็กซานเดอร์ที่ 1 จากนั้นนำท่าน ชมจัตุรัสแดง (Red Square) บริเวณโดยรอบของจัตุรัสแดงเป็นที่ตั้ง ของกลุ่มสถาปัตยกรรมที่สวยงาม อันได้แก่ วิหารเซนต์บาซิล(Saint Basil’s Cathedral)

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  นำท่านเยี่ยมชม ห้างสรรพสินค้ากุม (GUM Department store) สถาปัตยกรรมที่เก่าแก่ของเมือง จากนั้นนำท่าน ชมอนุสรณ์สถานเลนิน ที่เก็บศพสร้างด้วยหินอ่อนสีแดง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ภายในรั้วพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ทุกพระองค์ จากนั้นนำท่านสู่ จัตุรัสวิหารถ่ายรูปกับโบสถ์อัสสัมชัญ 

  นำท่าน ชมระฆังพระเจ้าซารร้างในสมัยพระนางแอนนา ทรงประสงค์จะสร้างระฆังใบใหญ่ที่สุดในโลกเพื่อนำไปติดบนหอระฆังแต่เกิดความ ผิดพลาดระหว่างการหล่อทำให้ระฆังแตก ชมปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ที่มีความต้องการสร้างปืนใหญ่ที่สุดในโลกที่ยังไม่เคยมีการใช้ยิงเลย

  จากนั้นนำเข้า ชมพิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ (The Kremlin Armory ) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียเพื่อเป็นที่เก็บสะสมของเจ้าชายมัสโควี่ ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14-15

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่าน ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) 

วันที่ 5
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อทำการเช็คอินสัมภาระ

 • ...

  ออกเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์ โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..…..

 • ...

  ถึง เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) เป็นเมืองท่าของรัฐมูร์มันสค์ อ๊อบ-ลาสต์ (Murmansk Oblast)

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย
 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน

วันที่ 6
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านซามิ (Sami Village) ณ หมู่บ้านชาวพื้นเมืองซามินี้ ท่านจะได้สัมผัสถึงวิถีชีวิต ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี และการแต่งกายของชาวพื้นเมืองซามิ

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ (Husky Farm) ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้

  ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk)

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนําท่าน ตามล่าหาแสงเหนือ (Northern lights) หรือ แสงออโรร่า (Aurora borealis) เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ที่จะปรากฏในตอนกลางคืนยามที่ท้องฟ้าโปร่ง ในช่วงหน้าหนาวเท่านั้น ซึ่ง แสงออโรร่า (Aurora borealis) จะปรากฎเป็นแสงสีเขียวที่พาดผ่านท้องฟ้ายามค่ำคืน

วันที่ 7
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

 • ...

  ออกเดินทางสู่ นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยสายการบิน ….. เที่ยวบินที่..….. เดินทางถึง นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก  (St.Petersberg

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก (St. Petersburg) ที่สร้างโดยพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเมื่อปี ค.ศ.1703 ได้รับฉายาว่า“ราชินีแห่งยุโรปเหนือ” นำชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังฤดูหนาว (Winter Palace) ที่ประกอบด้วยห้องต่างๆ มากกว่า 1,050 ห้อง

  จากนั้นนำท่านเข้า ชมพิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ (Hermitage Museum) ที่เก็บรวบรวมงานศิลปะล้ำค่าของโลกกว่า 8 ล้านชิ้น

 • ค่ำ

  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ที่มีชื่อเสียงในการแสดง การเต้นรำ การร้องเพลง การแต่งกายชุดประจำชาติ ตามเผ่าต่างๆ 

วันที่ 8
 • เช้า

  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

  จากนั้นนำท่านเข้า ชมมหาวิหารเซนต์ไอแซค (St. Isaac’s Cathedral) ที่ได้ชื่อว่าเป็นมหาวิหารที่สวยงามที่สุด และใหญ่เป็นลำดับ 4 ของโลก นำเข้า ชมป้อมปีเตอร์ แอนด์ พอล (Peter and Paul Fortress)

  นำท่าน ถ่ายรูปกับโบสถ์หยดเลือด (Church of Christ’s Resurrection) ที่สร้างขึ้นบนบริเวณที่พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ถูกลอบปลงพระชนม์ พระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 3 ทรงสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระบิดา

 • กลางวัน

  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเข้า ชมพระราชวังแคทเธอรีน (Catherine Palace) ภายในพุชกิ้นวิลเลจ (Pushkin Village) ด้วยสถาปัตยกรรมผสมผสานโดยนำเอาความโดดเด่นของศิลปะแบบโรโคโค (Rococo)

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Outlet Village Pulkovo เอาท์เลทแห่งแรกของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่มีสินค้าหลากหลาย ทั้งแบบลักชัวรี่แบรนด์พรีเมี่ยม ของตกแต่งบ้าน และสปอร์ตแบรนด์ ลดราคา 30% – 70% ตลอดทั้งปี อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าแบรนด์ต่างๆตามอัธยาศัย

 • 18.00

  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบิน

 • 23.25

  ออกเดินทางกลับสู่ ดูไบ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่  EK 176

  ** คณะเดินทางวันที่ 23-31 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 23.55 น. ถึงดูไบ เวลา 06.50 น. **

วันที่ 9
 • 06.35

  ถึง สนามบินดูไบ นำท่านเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางต่อ

 • 09.30

  ออกเดินทางต่อสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK 372

  ** คณะเดินทางวันที่ 23-31 มี.ค. 63 ออกเดินทาง เวลา 09.40 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.55 น. **

 • 18.40

  คณะเดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)

        ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

        ค่ารักษาพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

        ** ลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **

         เบี้ยประกันเริ่มต้น 341 บาท [ระยะเวลา 4-6 วัน]

         เบี้ยประกันเริ่มต้น 395 บาท [ระยะเวลา 7-10 วัน]

         **ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี **

          [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

 1. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 4. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 5. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (42 ยูเอสดอลล่าร์)
 6. ค่าทิปมัคคุเทศก์จากเมืองไทย (27 ยูเอสดอลล่าร์)

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ชำระเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน เพื่อทำการจองคิวยื่นวีซ่าภายใน 3 วันนับจากวันจอง หากไม่ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตทางบริษัทขออนุญาตยกเลิกการจองทัวร์โดยอัตโนมัติ
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 4. หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

กรณียกเลิกการเดินทาง

 1. แจ้งยกเลิก 45 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 2. แจ้งยกเลิกภายใน 30-44 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 3. แจ้งยกเลิกภายใน 16-29 วันก่อนเดินทาง เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 20,000 บาท
 4. แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมดกรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่ บริษัทฯกำหนดไว้ (30ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทและผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกันบริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่างๆที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน
 6. กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่าน ไปยังคณะต่อไปแต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว และค่าธรรมเนียมวีซ่าตามที่ สถานทูตฯ เรียกเก็บ
 7. กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากปลอมแปลงหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด

 

โปรแกรมทัวร์แนะนำ