บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด

เขยไต้หวันทำเอง

บริษัท เค.ที.เค. ทัวร์ เอ็นเตอร์ไพร้ส์ จำกัด
388/31-32 ชิคดิสทริคท์ ราม53 ซอยรามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
02-935-3926
วันจันทร์ - ศุกร์ เปิด 09.00 - 18.00น
ktktour@hotmail.com

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง ฮ่องกง กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน
12,900฿
ราคาเริ่มต้น
3 วัน 2 คืน
การเดินทาง
Cathay Pacific Airways
สายการบิน

รีพลัสเบย์ , วิคตอเรียพีค , Mongkok Ladies Market , วัดแชกงหมิว , วัดหวังต้าเซียน ร้านจิวเวลรี่ , หยก , วัดชีหลิน , วัดกวนอู ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย , วัดโป่หลิน กระเช้านองปิง ช้อปปิ้ง City Gate Outlets

KTK-000-2

แผนการเดินทาง

วันที่ 1
 • 04.00

  พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 5-6 Row M เคาน์เตอร์   โดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค Cathay Packfic Airways (CX) โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน

 • 06.35

  ออกเดินทางสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน CX 616  **บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง**

 • 10.15

    ถึงสนามบิน Cheak Lap Kok ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองให้ท่านออก “ Exit  B”

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่านสู่ หาดทราย REPULSE BAY หาดทรายรูปจันทน์เสี้ยวแห่งนี้สวยที่สุดแห่งหนึ่ง และยังใช้เป็นฉากในการถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่องมีรูปปั้นของเจ้าแม่กวนอิมและเจ้าแม่ทินโห่วซึ่งทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองชาวประมง จากนั้นนำท่านเที่ยวเกาะฮ่องกงขึ้นสู่ ยอดเขา VICTORIA PEAK หนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นจุดชมวิวที่คุณจะต้องทึ่งกับความสวยงาม พาท่านเดินทางสู่จุดชมวิว วิคตอเรียพ้อยท์ ให้ท่านถ่ายรูปตามอัธยาศัย

 • เย็น

  บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 2
 • เช้า

  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดแชกง หรือที่รู้จักกันดีในนาม “วัดแชกงหมิว” หรือวัดกังหัน นั่นเอง จากนั้นนำท่านนมัสการ เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน เทพซึ่งขึ้นชื่อในการดูแลรักษาโรคภัยไข้เจ็บและพบกับผู้คนมากมายที่นำธูปและของมาสักการะเพื่อขอพรต่างๆ 

  เยี่ยมชมโรงงาน“จิวเวอร์รี่”ที่ขึ้นชื่อของฮ่องกงพบกับงานดีไชน์ที่ได้รับรางวัลอันดับเยี่ยมยอดและแวะชมโรงงานหยก

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

 • บ่าย

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดชีหลิน หรือ สำนักชีฉีหลิน

  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดกวนไท (Kwan Tai Temple) หรือที่คนไทยเรียกว่า วัดเทพเจ้ากวนอู เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์อันเลื่องชื่อ ถือว่าเป็นวัดแห่งเดียวในเขตเกาลูน

 • ค่ำ

  อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

วันที่ 3
 • เช้า

  บริการอาหารเช้าแบบติ่มซำ ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้า Ngong ping 360 ที่ยาวที่สุดในโลก 

 • เที่ยง

  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

  จากนั้นนำท่าน อิสระทุกท่านที่ City Gate Outlets แหล่งรวมเสื้อผ้าแบรนด์เนม ห้างOUTLETS ขนาดใหญ่บนเกาะลันเตา

  ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน Cheak Lap Kok

 • 20.25

  เหิรฟ้ากลับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินคาเธย์แปซิฟิก เที่ยวบินที่ CX 757

 • 22.35

  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการรวม

 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 2 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าแรงไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)

เงื่อนไขประกันการเดินทาง  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ใน อัตรา 250 HKD/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (เด็กชำระเท่าผู้ใหญ่)

(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)

เงื่อนไขการเดินทาง

 • กรุ๊ป 9 ท่าน ขึ้นไปออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์
 • กรุ๊ป 1 – 8 ท่าน ไม่ออกเดินทาง (คืนค่าทัวร์เต็มจำนวน) ** โดยทางบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง **
 • กรณีที่ท่านมีเดินทางบินภายในประเทศและต้องออกตั๋วภายใน เช่น (ตั๋วเครื่องบิน,ตั๋วรถทัวร์,ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋วหรือชำระค่าทัวร์เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบินหรือเวลาบินโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี
 • กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ำเงิน)เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

การจองทัวร์ :

 • กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ (ช่วงเทศกาลกรุณาชำระก่อนเดินทาง 21 วัน)

กรณียกเลิก :

 • ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษัทฯ จะคืนเงินค่ามัดจำให้ทั้งหมด ยกเว้นในกรณีวันหยุดเทศกาล, วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจำโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
 • ยกเลิกการเดินทาง 15 - 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าทัวร์ 50% และริบเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกภายใน 14 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น

กรณีเจ็บป่วย :

 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง บริษัทฯ จะทำการเลื่อน การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ตามความเป็นจริง
 • ในกรณีเจ็บป่วยกะทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขอื่น ๆ :

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด กรณีท่านยกเลิกการเดินทางและมีผลทำให้คณะเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯ กำหนดไว้ (15 ท่านขึ้นไป) เนื่องจากเกิดความเสียหายต่อทางบริษัทฯ และผู้เดินทางอื่นที่เดินทางในคณะเดียวกัน บริษัทต้องนำไปชำระค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดจากการยกเลิกของท่าน

โปรแกรมทัวร์แนะนำ