เอกสารยื่นวีซ่าจีน

 

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (หนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้ฟอร์ม 2 ชุด)
2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
4. ใบจองที่พัก/โรงแรม
5. หนังสือเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ สำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้นำใบจดทะเบียนการค้ามาด้วย (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
6. หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
7. รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)
8. เด็กต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม
8.1 สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
8.2 สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
8.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
8.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
9. กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
8.5 สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
8.6 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น
10. กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
8.7 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

แบบฟอร์มกรอกเอกสารยื่นวีซ่าจีน :
http://www.chinaembassy.or.th/th/lsfw/bgxz/

 

 


อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน


ยื่นแบบธรรมดา เข้า-ออก 1 ครั้ง
ค่าธรรมเนียม เข้า-ออก 1 ครั้ง 1,500 บาท
ค่าบริการ 1,000 บาท
รวม 2,500 บาท
*** 4 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเอกสาร ไม่นับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์ค่ะ ค่ะ **


ยื่นแบบธรรมดา เข้า-ออก 2 ครั้ง
ค่าธรรมเนียม เข้า-ออก 2 ครั้ง 2,500 บาท
ค่าบริการ 1,000 บาท
รวม 3,500 บาท
*** 4 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเอกสาร ไม่นับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์ค่ะ **

 

ยื่นแบบด่วน เข้า-ออก 2 ครั้ง
ค่าธรรมเนียม เข้า-ออก 2 ครั้ง 3,550 บาท
ค่าบริการ 1,000 บาท
รวม 4,550 บาท

*** 1 วันทำการ คือยื่นเอกสาร วันนี้ และ ได้รับเล่มอีกวันถัดไปเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็นของอีกวันค่ะ **

 

ยื่นแบบด่วน เข้า-ออก 1 ครั้ง
ค่าธรรมเนียม เข้า-ออก ครั้ง1 2,550 บาท
ค่าบริการ 1,000 บาท
รวม 3,550 บาท


**หมายเหตุ : เอกสาร และ Passport ลูกค้าต้องเอามาให้ทางบริษัท และ มารับเล่มที่บริษัทค่ะ **

 

ทัวร์ไต้หวัน คุณภาพ ติดต่อทีมงาน KTK Tour นะครับ