เอกสารยื่นวีซ่าจีน


 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (หนังสือเดินทางอเมริกัน ใช้ฟอร์ม 2 ชุด)
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 • ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 • ใบจองที่พัก/โรงแรม
 • หนังสือเชิญจากบริษัทหรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ สำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้นำใบจดทะเบียนการค้ามาด้วย (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 • หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)
 • รูปสี พื้นหลังสีขาว ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม กว้างส่วนศีรษะ:15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ: 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)
 • เด็กต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม
 • สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
 • สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)9. กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
 1. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น10. กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
 2. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่...

 

 

 

อัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน

ยื่นแบบธรรมดา เข้า-ออก 1 ครั้ง  ค่าธรรมเนียม เข้า-ออก 1 ครั้ง 1,650 บาท ค่าบริการ 1,000 บาท  รวม 2,650 บาท  *** 4 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเอกสาร ไม่นับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์ค่ะ ค่ะ **

ยื่นแบบธรรมดา เข้า-ออก 2 ครั้ง  ค่าธรรมเนียม เข้า-ออก 2 ครั้ง 2,650 บาท ค่าบริการ 1,000 บาท  รวม 3,650 บาท  *** 4 วันทำการนับจากวันที่ยื่นเอกสาร ไม่นับรวมวันเสาร์ – อาทิตย์ค่ะ **

 

ยื่นแบบด่วน เข้า-ออก 1 ครั้ง  ค่าธรรมเนียม เข้า-ออก 1 ครั้ง  2,775 บาท ค่าบริการ 1,000 บาท รวม 3,775 บาท

*** 2 วันทำการ คือยื่นเอกสาร วันนี้ และ ได้รับเล่มอีกวันถัดไปเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็นของอีกวันค่ะ **

 

ยื่นแบบด่วน เข้า-ออก 2 ครั้ง  ค่าธรรมเนียม เข้า-ออก 2 ครั้ง 3,775 บาท ค่าบริการ 1,000 บาท รวม 4,775 บาท

*** 2 วันทำการ คือยื่นเอกสาร วันนี้ และ ได้รับเล่มอีกวันถัดไปเวลาประมาณ 4-5 โมงเย็นของอีกวันค่ะ **

  **หมายเหตุ : เอกสาร และ Passport ลูกค้าต้องเอามาให้ทางบริษัท และ มารับเล่มที่บริษัทค่ะ **