ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN TAIPEI TAICHUNG 4 วัน 3 คืน

ไถจง • ไทเป • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติง ร้านพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว•ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น•ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น•ตลาดปลาไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค- ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium - ทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวงวัดเหวินหวู่• ชิมชาอู่หลง • ไถจงไนท์มาเก็ต หมู่บ้านสายรุ้ง •MIYAHARA ICE CREAM

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง