ทัวร์ไต้หวัน Taiwan Happy New Year 2020 ไต้หวันปีใหม่ ชิลล์ ชิลล์ 4วัน3คืน

ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา/วัดพระถังซำจั๋ง/วัดเหวินหวู่/วัดหลงซาน
ตึกไทเป 101/หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค/อุทยานเย่หลิ่ว
ช้อปปิ้งซีเหมินติง/วัดหลงซาน/ปล่อยโคมลอยผิงซี/หมู่บ้านสายรุ้ง
ช้อปปิ้งฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต/ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต/กลอเรียเอ้าเลทท์

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง