ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน 2 อุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน

หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ชอปปิ้งซีเหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง