ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ไถจง 5 วัน 4 คืน (VZ)

มิยาฮาร่าไอศกรีม , เจียอี้ , ตลาดกลางคืนเจียอี้ , อุทยานอาลีซาน , นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน , ชิมชาอู่หลง , ไถจง , ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต , วัดเหวินหวู่ , วัดพระถังซำจั๋ง , ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , ไทเป , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค , ชมผลิตภัณฑ์ , ปะการังแดง
ตึกไทเป101 , ซีเหมินติง , ร้านขนมพายสับปะรด , อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , เส้นทางรถไฟสายผิงซี , ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง