ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไทเป ชมสวนดอกไม้จงเซ่อ 4 วัน 3 คืน

ไถจง-สวนดอกไม้จงเซ่อ-ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-หมู่บ้านสายรุ้ง-หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-น้ำตกสือเฟิ่น-ปล่อยโคมลอย-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต-Cosmetic Shop-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101-วัดหลงซาน-ซีเหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง