ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ไถจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา อุทยานเย๋หลิ่ว หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น 4 วัน 3 คืน

ไถจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-มิฮายาร่าไอศกรีม-ไถจงไนท์มาเก็ต-ล่องเรือสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ตึกไทเป 101-สร้อยสุขภาพ-ตลาดปลาไทเป-ร้านพายสับปะรด-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ศูนย์เครื่องสำอาง-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติ

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง