ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน เที่ยวครบ 3 อุทยาน 5 วัน 4 คืน

เถาหยวน-เมืองเจียอี้-หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน-เที่ยวชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอูหลงไถจง-ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต-หนานโถว-วัดเหวินหวู่-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-ตลาดซีเหมินติง-นั่งรถไฟสู่เมืองฮวาเหลียน-อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ-Cosmetic Shop-ตึกไทเป 101-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง