ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน 5 วัน 3 คืน

ไทเป-ตึกไทเป101-Cosmetic Shop-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว-แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว-หนานโถว-ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินอู่-เมืองเจียอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน-ชิมชาอู่หลง-เมืองไถจง-ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-DUTY FREE-วัดหลงซาน-ซื่อช้อปปิ้งซีเหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง