ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อุทยานอาลีซาน 4 วัน 3 คืน (TG)

น้ำพุกลางเมือง , เจียอี้ , อาลีซาน , นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน , ชิมชาอู่หลง , วัดพระถังซำจั๋ง
MIYAHARA ICE CREAM , หมู่บ้านสายรุ้ง , ทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดเหวินหวู่
เจียงไคเช็ค , ร้านขนมพายสับปะรด , ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมค่าขึ้นตึก 89 ) , ผลิตภัณฑ์สร้อย Germanium , อุทยานแห่งชาติเหย่หลิว , ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น , ศูนย์เครื่องสำอาง , ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต ตลาดกลางคืน WENHU

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง