ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน อุทยานอาลีซัน 5วัน 3คืน ( XW )

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี ณ อุทยานอาลีซัน , ตึกไทเป101 , วัดหลงซาน
ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา , วัดพระถังซัมจั๋ง , อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ช้อปปิ้งซีหมินติง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง