ทัวร์ไต้หวัน ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน (XW)

ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์เจียงไคเช็ค
ช้อปปิ้งซีเหมินติง , ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต , ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง