ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน สัมผัสมนต์เสน่ห์ ดินแดนแห่งดอกเหมย 5 วัน 4 คืน

ไทเป – ไถจง – ชมพระอาทิตย์ยามเย็นที่เกาเหมย – เฟิงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ไถจง – หมู่บ้านสายรุ้ง - หนานโถว - วัดกวนอู – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซัมจั๋ง - วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง-พิพิธภัณฑ์ทองคำ–ถนนจิ่วเฟิ่น อุทยานเหย่หลิ่ว - พิพิธภัณฑ์กู้กง -กระเช้าเมาคง – อนุสรณ์สถาน
เจียงไคเช็ค -ร้านพายสัปปะรด - วัดสิงเทียนกง - ตึกไทเป 101

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง