ทัวร์ไต้หวัน อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน Taiwan Happy New Year 2020 5วัน4คืน

อุทยานแห่งชาติอาหลีซาน/นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนพันปี/ทะเลสาบสุริยันจันทรา
นมัสการขอพร วัดเหวินหวู่/วัดหลงซาน/โบสถ์รองท้าแก้ว
หมู่บ้านฮิโนกิ/ตึกไทเป 101/อุทยานเย่หลิ่ว/หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค/หมู่บ้านสายรุ้ง
ช้อปปิ้งซีเหมินติง/ตลาดกลางคืนฟงเจี๋ย/ปล่อยโคมลอยผิงซี/อาบน้ำแร่ในห้องพัก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง