ทัวร์ไต้หวัน สัมผัสมนต์เสน่ห์ดินแดนดอกเหมย 5 วัน 3 คืน

หนานโถว - วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง
วัดกวนอู - หมู่บ้านสายรุ้ง – ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต - เจียอี้ – อุทยานอาลีซัน -นั่งรถไฟโบราณ
สวนสนพันปี - บึงสองพี่น้อง - ไทเป – อุทยานเย่หลิ่ว -ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น – ช้อปปิ้งซีเหมินติง ไทเป - วัดหลงซานซื่อ – ร้านพายสัปปะรด อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้งMitsui outlet

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง