ทัวร์ไต้หวัน ทาโรโก๊ะ อาหลี่ซัน เย๋หลิ๋ว สุริยันจันทรา เกาสง 6 วัน 5 คืน

- ชมป่าสนพันปี อุทยานอาหลี่ซัน ... พร้อมนั่งรถไฟโบราณบนอาหลี่ซัน
- ล่องเรือชมความงามทะเลสาบสุริยัน จันทรา
- พักใน EDA WORLD อาณาจักรครบทุกความบันเทิง ที่ใหญ่ที่สุดของไต้หวัน
- ชมความอลังการของพุทธศาสนาที่ วัดโฝวกวงซัน เมืองเกาสง
- อลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน .. อุทยานทาโรโกะ เมืองฮัวเหลียน
- ชมความงามธรรมชาติที่ .. อุทยานเย๋หลิ่ว
- นั่งรถไฟทั้ง 3 Gen ของไต้หวัน รถไฟโบราณอาหลี่ซัน,รถไฟหัวจรวด HSR,รถไฟด่วน TRA
- พิเศษ !! ชมวิวไทเปจากบนตึก TAIPEI 101

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง