ทัวร์ยุโรป เยอรมนี ออสเตรีย เช็ก สโลวัก ฮังการี 9 วัน 6 คืน

-ชมย่านเมืองเก่าของโรเธนเบิร์ก ถ่ายรูปกับศาลาว่าการ Ratstrinkstube
-เข้าชมปราสาทนอยชวานสไตน์ , จัตุรัสมาเรียน พลาสท์ , เข้าชมปราสาทแห่งปราก
สะพานชาร์ลส์ , กรุงปร๊าก , กรุงเวียนนา , เข้าชมพระราชวังเชินบรุนน์ , บราติสลาว่า ปราสาทบราติสลาว่า,Outlet,กรุงบูดาเปสต์,ล่องเรือแม่น้ำดานูบ,กรุงบูดาเปสต์,ป้อมชาวประมง

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง