ทัวร์พม่า นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี 3 วัน 2 คืน ( FD )

นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม , มัณฑะเลย์ , พุกาม , จุดชมวิวทะเลเจดีย์ , เจดีย์บูพญา
วัดเจดีย์ชเวสิกอง , วัดอนันดา , วัดมนุหา , วัดกุบยางกี , วัดติโลมินโล , วัดสัญพัญญู
วิหารธรรมยันจี , มัณฑะเลย์ , อมรปุระ , สะพานไม้อูเบ็ง , โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก

หมายเหตุ : โปรดติดต่อพนักงานขายเพื่อยืนยันข้อมูลอีกครั้ง